Upadłość konsumencka Kraków

Potrzebujesz porady w kwestii ochrony przed upadłością konsumencką? Zapraszamy do kontaktu.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które nie są wypłacalne (tj. nie mogą wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań – spirala zadłużenia ) mogą w drodze postępowania upadłościowego wnioskować o ogłoszenie ich upadłości – upadłości konsumenckiej.  Co do zasady wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika, zaś w nielicznych przypadkach przez wierzyciela. Wniosek musi odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego oraz szczególnym wymogom przewidzianym przez przepisy prawa upadłościowego. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości  30 zł, przy czym dłużnik może wnosić o zwolnienie od ponoszenia kosztów tej opłaty.

Masa upadłościowa – Upadłość konsumencka

W skład masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego, należący do niego w chwili ogłoszenia upadłości i nabyty w toku postępowania upadłościowego. Upadły zostaje całkowicie pozbawiony możliwości wykonywania uprawnień wobec masy takich jak władanie i zarządzanie majątkiem oraz korzystanie z majątku i rozporządzanie nim – czynności te wykonuje syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza.

Długi a upadłość konsumencka

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik może zostać zobowiązany do spłaty wierzycieli wg określonego planu, lub jego zobowiązania mogą zostać umorzone bez  ustalenia planu spłaty wierzycieli ( w sytuacji, w której osobista sytuacja upadłego wskazuje na jego niezdolność do dokonania jakichkolwiek spłat). Do umorzenia niezaspokojonych zobowiązań może także dojść  w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli np. w razie pojawienia się trwałej niemożliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty, wynikającej z okoliczności niezależnych od upadłego (np. ciężka choroba upadłego wyłączająca jego zdolność  zarobkowania, bez rokowań na poprawę).

Upadłość konsumencka – Procedura

Procedura upadłości konsumenckiej jest skomplikowana i wymaga spełnienia wielu wymagań formalno-prawnych. Kancelaria MCM dysponuje zapleczem merytorycznym umożliwiającym sprawne przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej w Krakowie i nie tylko. Zapewniamy fachową pomoc prawną  (dobry prawnik adwokat – biegły w przepisach upadłości konsumenckiej. Poddajemy szczegółowej analizie sytuację prawną dłużnika dokonując oceny pod kątem opłacalności postępowania upadłościowego, kompletujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku oraz reprezentujemy dłużnika w całym postępowaniu upadłościowym.