Zakres usług

Mając na uwadze interes Klientów staramy się wybierać skuteczne rozwiązania.

Prawo cywilne

 • sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności drogi koniecznej, badanie ksiąg wieczystych nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, w tym w szczególności umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów dzierżawy, umów najmu, umów pożyczki
 • rozwiązywanie kwestii spornych w zakresie zawartych umów (wypowiedzenie, odstąpienie od umowy, kary umowne, negocjacje w zakresie zmiany postanowień umownych)
 • prawo spadkowe – ustalenie spadkobierców, ustalenie wartości spadku (zaliczanie darowizn), wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, roszczenie o zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego, podział majątku spadkowego
 • sprawy o uznanie bezskuteczności czynności prawnej – skarga pauliańska
 • zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych
 • sporządzanie opinii prawnych na zlecenie Klienta

Prawo ubezpieczeń / odszkodowania

 • dochodzenie roszczeń od sprawcy wypadku komunikacyjnego – polisa OC ( odszkodowanie, renta, zadośćuczynienie,  zwrot kosztów, w tym kosztów leczenia, poniesionych przez poszkodowanego w wyniku wypadku )
 • dochodzenie roszczeń z Auto Casco ( AC ) z tytułu wypadków komunikacyjnych – polisa AC,
 • dochodzenie renty odszkodowawczej, renty po śmierci osoby najbliższej,
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty z tytułu wypadku przy pracy,
 • prowadzenie sprawy ubezpieczeniowej przed ubezpieczycielem ( w tym odwołanie od decyzji ubezpieczeniowej ) oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, separację,  podział majątku wspólnego,  alimenty,
 • sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, udział w mediacjach przed i w trakcie procesu rozwodowego
 • sprawy – zgoda Sądu  na dokonanie czynności przekraczającej zwykły – zarząd majątkiem dziecka,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • reprezentacja przed Sadem w sprawach rodzinnych na każdym etapie postępowania sądowego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo prawne przy nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu stosunków pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej pracownika za mienie powierzone, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych (dokształcanie pracownika),
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokumentacji RODO pracodawcy
 • prowadzenie w imieniu Pracodawcy negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi,
 • przygotowywanie i opiniowanie porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodawcą, a organizacjami związkowymi,
 • obsługa prawna procesu zwolnień grupowych pracowników
 • zastępstwo prawne Pracodawcy lub Pracownika w sporach sądowych

Prawo gospodarcze i prawo spółek

 • doradztwo prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej w formie spółek, sporządzanie umów spółek prawa cywilnego, umów i statutów spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie wniosków o wpis/zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym,
 • prowadzenie obsługi korporacyjnej spółek w szczególności: przygotowywanie posiedzeń organów spółek, tworzenie projektów uchwał organów spółek oraz opiniowanie przedstawionych projektów uchwał, reprezentacja korporacyjna i sądowa wspólników,
 • przekształcenia spółek wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w tym zakresie, przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością                                   ( przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy )
 • sprawy o odpowiedzialność prezesa zarządu i innych członków spółki z o.o.
 • udział w negocjacjach z bankami i innymi instytucjami finansowym

Windykacja oraz prawne formy zabezpieczania należności

 • poszukiwanie składników majątkowych dłużnika umożliwiających zabezpieczenie i egzekucję wierzytelności klienta, wyjawienie majątku dłużnika
 • wnioski o zabezpieczenie roszczenia, pozwy o zapłatę, postępowanie egzekucyjne,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawidłowego zabezpieczenia wierzytelności i skutecznego ich dochodzenia (m.in. sporządzanie umów zastawu, deklaracji wekslowych, umów przelewu na zabezpieczenie),
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo administracyjne

 • udział w postępowaniach podatkowych,
 • sporządzanie wniosków oraz zastępstwo prawne w sprawach o udzielenie koncesji i zezwoleń (m.in. zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców),
 • reprezentacja w sprawach przed URE m.in. udzielenie koncesji, ograniczeń
  w dostarczaniu i poborze energii

RODO

Kredyty we franku szwajcarskim