Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności może nastąpić albo w drodze umowy albo w drodze postępowania sądowego.

Co to jest stosunek współwłasności?Prawo własności rzeczy (ruchomość, nieruchomość) może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (właścicielom). Mówimy wówczas o stosunku współwłasności. Jego powstanie może być skutkiem czynności prawnej (nabycie przez kilka osób w drodze umowy sprzedaży, czy darowizny jednej rzeczy  – np. działki, samochodu) lub wskutek powołania kilku osób do dziedziczenia czy też ustania wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek wydania wyroku rozwodowego.

Stosunek współwłasności – wymagania

Stosunek współwłasności wymaga od współwłaścicieli ułożenia wzajemnych stosunków, dotyczących zarządu rzeczą wspólną, w  taki sposób by mogli oni bezkonfliktowo wykonywać swoje uprawnienia. Nie oznacza to jednak, że gdy nie da się ułożyć takich stosunków a współwłaściciele są zobowiązani do utrzymywania stosunku współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może doprowadzić do likwidacji stosunku współwłasności poprzez realizację przysługującego mu roszczenia o zniesienie współwłasności (Art. 210 k.c.), o ile uprawnienie to nie  zostało wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż 5 lat. Uprawnienie to jest niezbywalne a współwłaściciel nie może się go zrzec, nie ulega ono też przedawnieniu (art.220 k.c.)
Zniesienie współwłasności może nastąpić albo w drodze umowy albo w drodze postępowania sądowego.

Umowne zniesienie współwłasności

Umowne zniesienie współwłasności wymaga zgody współwłaścicieli co do samej decyzji o zniesieniu współwłasności jak i zawarcia stosownego porozumienia do przyjętego sposobu zniesienia tej współwłasności. Przepisy k.c. nie regulują umownego zniesienia współwłasności, co oznacza, że współwłaściciele mogą ukształtować likwidację stosunku współwłasności w sposób dowolny. Zawarcie umowy znoszącej współwłasność wymaga udziału wszystkich współwłaścicieli, jej forma jest dowolna, chyba że przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, wówczas wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego (zniesienie współwłasności u notariusza).

Sądowe zniesienie współwłasności

W przypadku braku zgody współwłaścicieli co do zniesienia współwłasności jego zniesienie może nastąpić tylko i  wyłącznie w postępowaniu sądowym. Sądowe zniesienie współwłasności toczy się  w postępowaniu  nieprocesowym (art. 617-625 kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć choćby jeden ze współwłaścicieli. Sądowe zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez:
  1. Podział fizyczny rzeczy wspólnej. Jest to podstawowy sposób zniesienia współwłasności, wskazany przez przepisy k.c. jako pierwszy i najbardziej pożądany sposób zniesienia współwłasności.
  2. Przyznanie całej rzeczy na własność jednemu współwłaścicieli. Jeżeli podział fizyczny rzeczy nie może być dokonany, zniesienie współwłasności może nastąpić przez przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych.
  3. Sprzedaż rzeczy. Ten sposób zniesienia współwłasności następuje poprzez wydanie przez Sąd zarządzenia egzekucyjnej sprzedaży rzeczy, a następnie podział tak uzyskanej sumy pomiędzy współwłaścicieli.