Służebność drogi koniecznej

Kancelaria prowadzi sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Ustanowienie służebności przejazdu

Jeżeli nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, wówczas właścicielowi przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Poprzez służebność drogi koniecznej rozumie się:
  • służebność przechodu,
  • służebność przejazdu
  • lub służebność przepędu zwierząt.

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jednym ze sposobów ustanowienia służebności drogi koniecznej jest zawarcie umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej a właścicielem nieruchomości, na rzecz której służebność ma być ustanowiona. Ponadto służebność drogi koniecznej  może zostać nabyta poprzez zasiedzenie.

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, osoba, która nie posiada dostępu do drogi publicznej, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Ustanawiając służebność drogi koniecznej Sąd powinien zasądzić od właściciela nieruchomości władnącej odpowiednie wynagrodzenie na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Ponadto właściciel nieruchomości władnącej musi się liczyć z obowiązkiem poniesienia kosztów ustanowienia służebności drogi koniecznej wynikających z urządzenia tej drogi i jej utrzymania. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej można złożyć w każdym czasie – roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej nie ulega przedawnieniu.