Odpowiedzialność prezesa zarządu i innych członków spółki z o.o.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie pozwu do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia oraz odpowiedzialności prezesa zarządu oraz jego członków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Posiadanie własnej osobowości prawnej przez spółkę z o.o. jest ogromną zaletą dla przedsiębiorców, ponieważ ewentualna odpowiedzialność majątkowa nie dotyka bezpośrednio majątku osobistego wspólników – za zobowiązania spółki odpowiada ona sama. Dopiero w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki możliwe jest dochodzenie wierzytelności od członków zarządu ponoszących subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw przeciwko członkom zarządu z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność osobista i solidarna członków spółki z o.o.

Przepisy prawne zabezpieczają interesy wierzycieli jeżeli egzekucja długów przeciwko spółce z o.o. okaże się nieskuteczna. W takim przypadku, zgodnie z art. 299§1 k.s.h., członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osobiście i solidarnie.
Odpowiedzialność prezesa zarządu i pozostałych członków zarządu spółki z o.o. ma wtedy charakter:
  • Subsydiarny (posiłkowy) – uzupełnia odpowiedzialność samej spółki.
  • Osobisty – zobowiązania pokrywane są z majątku prywatnego członków zarządu.
  • Solidarny – wierzyciel może wybrać wykonanie zobowiązania od wszystkich członków zarządu łącznie lub od każdego z osobna.

Pozew przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

W zakresie odpowiedzialności członków zarządu w tym prezesa spółki z o.o., Kancelaria MCM zapewnia kompleksową pomoc prawną, m.in.:
  • wykazanie istnienia zobowiązania spółki wobec danego wierzyciela
  • wykazanie bezskuteczności egzekucji wobec spółki oraz ustalenie czy nie zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu ( m.in. zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o upadłość spółki )
  • ustalenie odpowiedzialności prezesa zarządu i pozostałych członków zarządu spółki z o.o. – pozyskiwanie danych o składnikach majątkowych dłużnika umożliwiających zabezpieczenie i egzekucję wierzytelności klienta,
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia wierzytelności i skutecznej egzekucji
  • przeprowadzenie negocjacji
  • zastępstwo prawne w sprawach kierowanych przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.