Formy współpracy

Przydział sprawy poszczególnym członkom zespołu odbywa się przy uwzględnieniu ich specjalizacji.

Kancelaria świadczy usługi w formie

 • porad prawnych udzielanych Klientowi na spotkaniu bezpośrednio w siedzibie Kancelarii w ustalonym indywidualnie terminie,
 • porad prawnych udzielanych Klientowi telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po podpisaniu stosownej umowy z Kancelarią,
 • stałej obsługi prawnej przedsiębiorców wykonywanej na podstawie umowy
  o stałą obsługę prawną,
 • doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorców w zleconych sprawach,
 • zastępstwa prawnego w postępowaniach przed Sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracyjnymi po otrzymaniu od Klienta stosownego pełnomocnictwa,
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach, przy zawieraniu umów oraz w innych zleconych przez niego sprawach.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane z Klientem przed przyjęciem przez Kancelarię danej sprawy. Zasadniczo sposób jego określenia wygląda następująco:

 • udzielanie nieskomplikowanych porad prawnych – jednorazowe wynagrodzenie w określonej kwocie,
 • udzielanie skomplikowanych porad prawnych wymagających znacznego nakładu pracy – stawka godzinowa ustalona z Klientem, mierzona czasem przepracowanym w danej sprawie,
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej – wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące stałą miesięczną ilość godzin dedykowanych przez Kancelarię Klientowi,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych
  i egzekucyjnych – wynagrodzenie ustalane indywidualnie w zależności między innymi od wartości przedmiotu sporu i charakteru sprawy;